Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlljuâǥǥtõs priimi ođđ saaʹnid

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlljuâǥǥtõõzz sååbbar 4.4.-5.4.2017 priimi nuʹt 204 ortodokss åskldõksäänned da 63 teeʹrm.

påʹrddǩeʹrjj_sååbbar-2 Åskldõk sannõs – normitetut 0504

Åskldõk sannõs – normitetut 0504

Posted in Uncategorized

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi čuäʹjat tuåimees määŋgǩiõllsažvuõđ määnpâjjjen

Tâʹvvjânnmallaš jieʹnnǩiõl peeiʹvest 21.2. lij älggam määŋgǩiõllsažvuõđ määnpââʹjj (Multilingual Month), kååʹtt peštt 21.3. räjja. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vuässââtt määnpâjja čuäʹjteeʹl tuåimees jeeʹres ǩeʹrjjpõõrtin Lääʹdjânnam sääʹmvuuʹdest da tõn oolǥbeäʹlnn.

Čuäʹjtummuš peštt pieʹllnuʹbb čiâssad, koon äiʹǧǧen jeeʹres sääʹm ǩiõli ǩiõlltuâjjla mainste Ǩiõllkaʹlddi tuejjummšest da čuäʹjte sääʹm ǩiõli määŋgnallšemvuõđ čuäʹjtõõzzi- da videoivuiʹm. Ǩiõlltuâjjlain vuäitt še kõõččâd ǩiõllvuäʹppõõzzid. Čuäʹjtõs lij määusteʹmes ǩeʹrjjpõõrtin da šâdd õhttseʹžže suåppum äiʹǧǧen. Väʹldded õhttvuõđ!

Ǩiõllkaʹlddi lij tâvvjânnmallaš haʹŋǩǩõs, koon tuâjjan lij põõžžted sääʹmǩiõli õhttsaž ämmat- da resursskõõskõõzz tuåimmjummuš Ruõccjânnma, Lääʹddjânnma da Taarrjânnma. Ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Sámi Giellagáldu) lij määŋgǩiõllsažvuõđ õđđmest da âânn huõll sääʹm ǩiõli sannõs- da terminologiatuâjast, normmummšest da ǩiõllhuõlâst da arggpeeiʹv ǩiõllvuäʹppõõzzâst, što ǩiõli ooudâsviikkmõš seill mieʹldd õhttsažkååʹdd morddõõzzin.

Multilingual Month (“Määŋgǩiõllsaž määnpââʹjj”) älgg tâʹvvjânnmallaš jieʹnnǩiõl peiʹvven 21.2. Da poott 21.3. maaiʹlm tivttâz peivva da rasiism vuâsttsaž peivva.  Juõʹǩǩekksaž šõddmõš juuʹhljâtt jieʹnnǩiõli, määŋgǩiõllsažvuõđ da ǩiõlʼlaž määŋghämmsažvuõđ. Eeʹjj 2017 Multilingual Month nåårr organisaatioid da projeeʹktid ooudâs viikkâd tâʹvvjânnmi kõskksaž õhttsažtuâj.

Määŋgǩiõllsažvuõđ da jieʹnnǩiõl miârkktõõzz kaggmõš lij säʹmmlai da sääʹm ǩiõlin aaibâs vääžnai, ǥu puk sääʹm ǩiõl lie UNESCO mieʹldd vaarvuâlaž, jie-ga ni ââlda puk sääʹmǩiõllsa oummu õinn vuäǯǯ om. mättõõzz jiiʹjjes jieʹnnǩiõlin.

Määŋgǩiõllsaž määnpââʹjest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi haaʹlad čuäʹjted sääʹm ǩiõli määŋghämmsažvuõđ da tuåimees Čeʹvetjääuʹrest Trondheimma, da čuäʹjted sääʹm ǩiõlid rajjum veäʹǩǩneävvaid mâʹte ǩeeʹrjtummša da ǩiõllâânnmõʹšše rajjum sääʹnnǩiiʹrjid da vuõigglookkmõõžž da puʹhtted ǩiõllhuõl- da vuäʹpstõskääzzkõõzz âʹlddlab sääʹm ǩiõli mainsteeʹjid.

Lââʹssteâđ da čuäʹjtemtättmõõžž:

Sámi Giellagáldu / Neeta Jääskö
puh. 040 652 6235
info@giellagaldu.com
www.giella.org


Multilingual Month: https://suomeksi.multilingualmonth.org/

Posted in Uncategorized

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlljuâǥǥtõõzz sååbbar

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlljuâǥǥtõõzz sååbbar 14.2.-15.2.2017 priimi nuʹt 400 ortodokss åskldõksäänned.

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz såbbar pårddǩeʹrjj

kielijaoston suositukset_uskontosanasto_150217

 

Posted in Uncategorized

Haalääk-a vieʹǩǩted miʹjjid pueʹreed mij neʹttseeidid?

Tiõrv!
Haalääk-a vieʹǩǩted miʹjjid pueʹreed mij neʹttseeidid?
Tuäivvap, što tuʹst leʹčči äiʹǧǧ vaʹstteed jåʹttlânji muäʹdd kõõččmõʹšše.

Kõõjjõs lij vuäǯǯamnalla nuõrttsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõlle, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, juuʹlevsääʹmǩiõʹlle, saujjsääʹmǩiõʹlle, da eŋgglõsǩiõ’lle.

Vaʹlljed ǩiõl:

Nuõrttsääʹmǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/eastsaami
Aanarsääʹmǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/inarisaami
Tâʹvvsääʹmǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/northsaami
Juuʹlevsääʹmǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/lulesaami
Saujjsääʹmǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/southsaami
Eŋgglõsǩiõll: http://www.surveygizmo.com/s3/2987080/english

Späʹsseb Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest juʹn ouddǩiõʹtte, ko vieʹǩǩtiǩ!

Posted in Uncategorized

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs priimi kuällas-sääʹnnvuäʹppõõzzid čõhččmannu såbbrest

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs norrõõđi čõhččmannu 5. da 6. peeiʹv Aanrest. Såbbrest ǩiõlljuâǥǥtõs jm. priimi vuäʹppõõzzid kuällas-saaʹni pirr.

Nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjlaž leäi noorrâm vuäʹppõõzzid nuõrttsääʹmǩiõl kuällas-saaʹni pirr tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõllsaž de lääʹddǩiõllsaž materiaal vuâđald. Ǩiõlljuâǥǥtõs ǩiõttʼtõõli vuäʹppõõzzid da raaji muttsid tõid. Vuäʹppõõzz lie PDF-dokumeeʹntest Nuõrttsääʹmǩiõl kuällas-sääʹn.

Saǥstõõllmõõžžâst puõʹđi õuʹdde, što kuällas-sääʹn lie jäänab byrokratia-ǩiõll, a tõid kuuitâǥ taarbaš teeʹkstid jåårǥlõõđeeʹl. Ǩiõlâst lij jiânnai vooudlaž variaatio da kuällas-saaʹni ââʹnnem vaajjtââll suõmi mieʹldd.

Ǩiõlljuâǥǥtõs tuõđi, što kuällas-saaʹnin, koin lie kueʹhtt substantiiv, lij täujja nåkam variaatio, što meäʹrtõsvueʹss vuäitt leeʹd nominatiivâst leʹbe genetiivâst. Teʹl, ko meäʹrtõsvueʹss lij genetiivâst, vuäitt leeʹd, što sääʹnn lij-i sääʹnnlett.

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz čõhččmannu såbbra vuässâʹtte Erkki Lumisalmi, Hilkka Fofonoff, Merja Fofonoff, Natalia Vaskova, Eino Koponen da Tiina Sanila-Aikio.

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz čõhččmannu såbbra vuässâʹtte Erkki Lumisalmi, Hilkka Fofonoff, Merja Fofonoff, Natalia Vaskova, Eino Koponen da Tiina Sanila-Aikio.

Nââmri nõõmi soojtem

Såbbrest ǩiõlljuâǥǥtõs ǩiõttʼtõõli da priimi Nââmri nõõmi soojtem-taullõõǥǥ še. Taullõõǥǥâst leät soojtam nââmri 0-10 da 100 nõõm, kååʹtt såʹjje mâʹte deminutiiv, leâʹša jie leäkku kuuitâǥ deminutiiv: nooʹllež, õõuʹtež, kuõiʹtež, kooʹlmež, neeʹlljež, viiʹđež, kuuʹđež, čiiʹččež, kaauʹcež ~ kääuʹcež, oouʹcež ~ ååuʹcež, looʹjjež ~ lååʹjjež da čueʹđež ~ čuõʹđež.

Soojtum nââmar lie taullõõǥǥâst Nââmri nõõmi soojtummuš 5.9.2016.

Jeeʹres čõhččmannu såbbrest rajjum tuʹmmstõõǥǥid vuäitt lookkâd Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi neʹttseeidi Teerm da noorm -seeidast.

Såbbar påʹrddǩeʹrjj mieʹlddõõzzineez lij Påʹrddǩeeʹrj-seeidast.

 

Posted in Uncategorized